Działamy głównie w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, ale dysponujemy zasięgiem na całą Polskę.

     510 601 439

     882 038 483


Jakim kontrolom podlegają skupy bydła?

Bydło skupowane jest w celu dalszej odsprzedaży lub do uboju. Ze względu na wysokie restrykcje weterynaryjne i zdrowotne, skupy bydła poddawane są szczegółowym kontrolom.

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna jako organ kontroli skupów bydła

Inspekcja Weterynaryjna jest organem nadzoru i kontroli w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zdrowia publicznego, a także bezpieczeństwa, znajdujących się w handlu detalicznym, żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów, zawierających zwierzęce mięso.

Kontrola i nadzór nad obrotem zwierząt zawsze wiąże się z nadzorem nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt.

Co podlega kontroli w skupie bydła?

Przeprowadzane kontrole zazwyczaj nie są zapowiadane i mogą być przeprowadzane w zakresie:

  • zgodności oznakowania bydła z dokumentacją skupu oraz obowiązującymi przepisami;
  • kontroli świadectw zdrowia lub dokumentów potwierdzających stan zdrowia zwierząt i miejsce ich pochodzenia;
  • stanu zdrowia zwierząt, ich dobrostanu oraz sposobu traktowania w trakcie przewozu i przetrzymywania;
  • warunków w obiektach budowlanych, służących przetrzymywaniu lub grupowaniu zwierząt przeznaczonych do obrotu;
  • środków transportu i ich przystosowania do przewozu zwierząt według aktualnych przepisów, a także uprawnień i kwalifikacji pracowników i kierowców, zajmujących się przewozem bydła;
  • dokumentacji, do prowadzenia której jest zobowiązany skup bydła, tj. dziennika podróży, dane właścicieli, adresy i numery identyfikacyjne gospodarstwa pochodzenia zwierząt, datę nabycia i zbycia bydła, weterynaryjne numery pośrednika, dane nabywcy, do którego zwierzęta będą transportowane.

Negatywny wynik kontroli może skutkować karą grzywny, zakazem wywozu zwierząt, a nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.